Dr.Phunoth Saladtuk
(Ph.D. Philosophy Politics Science)
รองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย